Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オフライン勉強会ぼっち対策

 オフライン勉強会ぼっち対策

2023/06/27
第二回天下一勉強会〜勉強会の勉強会〜

「オフライン勉強会ぼっち対策」

akatsuki174

June 27, 2023
Tweet

More Decks by akatsuki174

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ΦϑϥΠϯษڧձ


  ΅ͬͪରࡦ
  ୈೋճఱԼҰษڧձʙษڧձͷษڧձʙ


  @akatsuki174

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. • @akatsuki174


  • גࣜձࣾΏΊΈॴଐ


  • Android/iOS/FlutterΤϯδχΞ


  • 1ࣇͷ฼


  • ࠓ೔͸ϫϯΦϖͳͷͰଉࢠͷ੠
  ͕ೖΔ͔΋🙇


  • ਺ϲ݄ޙʹ2ࣇͷ฼

  View Slide

 4. View Slide

 5. ొஃʹਃ͠ࠐΜͩܦҢ
  • 2019೥ʢίϩφલˍग़࢈લʣ·Ͱ͸͍Ζ͍Ζ
  ΍ͬͯͨ


  • ࠷ۙ͸Ί͖ͬΓ…


  • ࠷ۙΦϑϥΠϯษڧձ͕૿͖͑ͯͨͷͰ஌ݟ
  Λ෍ڭ

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷ࿩

  View Slide

 7. झࢫ
  • ΦϑϥΠϯษڧձͷ࠙਌ձͰ΅ͬͪࢀՃऀΛ
  ੜΈग़͞ͳ͍ͨΊʹӡӦଆͱͯ͠޻෉͠ɺɹ
  ࣮ࡍޮՌ͕͋ͬͨͱࢥΘΕΔ͜ͱΛ঺հ

  View Slide

 8. ৄ͘͠͸

  View Slide

 9. લఏ

  View Slide

 10. ࠙਌ձʹର͢Δࢲͷߟ͑
  • LTͷॏཁ౓ ≦ ࠙਌ձͷॏཁ౓


  • LT͸୯Ұํ޲ɺ࠙਌ձ͸૒ํ޲


  • ࣗ෼͕ฉ͖͍ͨ͜ͱΛฉ͚Δ


  • ΦϑϨίͳ࿩͕ฉ͚Δ


  • ਓ຺͕࡞ΕΔ

  View Slide

 11. ΅ͬͪʹର͢Δࢲͷߟ͑
  • LTޙʹؼΒͳ͍ͬͯ͜ͱ͸ʢλμ൧ૂ͍ͷਓ
  Λআ͍ͯʣ࿩͍ͨ͠ਓͷ͸ͣ


  • ΅ͬͪʹͳͬͯ͠·͏ͷ͸ɺͲ͏͍͍͔ͯ͠
  Θ͔Βͳ͍ɺ༐ؾ͕ग़ͳ͍ͳͲͷཧ༝Ͱ͸ʁ

  View Slide

 12. ΅ͬͪରࡦํ਑
  • ࿩ͷωλΛఏڙ͢Δ


  • ࿩Λ͢Δ͖͔͚ͬΛఏڙ͢Δ

  View Slide

 13. ରࡦ̍


  ΅ͬͪઐ༻ۭؒΛ࡞Δ

  View Slide

 14. ΅ͬͪ΋ू·Ε͹΅ͬͪͰ͸ͳ͍
  • ʮ࿩͢ਓ͕ݟ͔ͭΒͳ͍͚Ͳ࿩͍ͨ͠ਓʯͷ
  ͨΊͷεϖʔεΛ࡞Δ


  • ࠙਌ձ։࢝࣌ʹӡӦ͕άϧʔϓΛ࡞ͬͯ͠·͑
  ͹΅ͬͪ͸͍ͳ͘ͳΔ͸ͣ

  View Slide

 15. ରࡦ̎


  ςʔϚผۭؒΛ࡞Δ

  View Slide

 16. ςʔϚςʔϒϧΛ༻ҙ͢Δ
  • ʮॳΊͯ͜ͷษڧձʹࢀՃͨ͠ਓʯʮxxʹͭ
  ͍ͯ࿩͍ͨ͠ਓʯͳͲςʔϚ͝ͱʹςʔϒϧ
  Λ෼͚Δ


  • ࿩୊ͷେ࿮͕ܾ·ΔͷͰ࿩͠΍͍͢͸ͣ

  View Slide

 17. ରࡦ̏


  ໊ࡳΛ༻ҙ͢Δ

  View Slide

 18. ࠙਌ձ͋Δ͋Δ
  • ษڧձͷϋογϡλάΛݟͯͨΒxx͞Μ͕͍
  Δͷ͸Θ͔͚ͬͨͲɺإ͕Θ͔Βͣ࿩͔͚͠
  ΒΕͳ͍


  • ͲΜͳଐੑͷਓͳͷ͔Θ͔Βͣɺ੠Λ͔͚Δ
  ୈҰ੠͕ࢥ͍͔ͭͳ͍


  • ʢ࠙਌ձͰ࿩͚ͨ͠Ͳɺ໊৐Βͣ࿩͔ͯͨ͠
  Β࣮͸xx͞Μͩͱؾ͚ͮͳ͔ͬͨʣ

  View Slide

 19. ໊ࡳΛ͚ͭͯ΋Β͏
  • ӡӦʹ༨ྗ͕͋Ε͹connpassͷϓϩϑը૾ɺ
  ΞΧ΢ϯτ໊Λҹ࡮


  • ༨ྗ͕ͳ͔ͬͨΒࢀՃऀຊਓʹΞΧ΢ϯτ໊
  ΍ଐੑΛॻ͍ͯ΋Β͏


  • ʮͲΜͳਓͳͷ͔ʯ͕Θ͔ΔͷͰ࿩͔͚͠ɹ
  ΍͍͢͸ͣ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ରࡦ̐


  ΞΠεϒϨΠΫ࣌ؒΛ࡞Δ

  View Slide

 22. पลͷਓͱ࿩࣌ؒ͢Λ࡞Δ
  • ษڧձ։࢝௚ޙʹ൒ڧ੍తʹਓͱ࿩࣌ؒ͢Λ
  ࡞Δ


  • ͜͜Ͱإݟ஌Γ͕Ͱ͖ͯ͠·͑͹࠙਌ձʹ
  ೖͬͨͱ͖ʹগͳ͘ͱ΋ͦͷਓͨͪͱ࿩ͤΔ
  ͷͰ͸…ʁ


  • ࠙਌ձҎ֎ͷ࣌ؒ͸ɺਓͱ࿩ͨ͘͠ͳ͍ଐੑ
  ͷਓ΋͍ΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ஫ҙ

  View Slide

 23. ΞΠεϒϨΠΫྫ

  View Slide

 24. ରࡦ̑


  ӡӦ͕ؤுΔ

  View Slide

 25. ࠙਌ձதʹݟճΓΛ͢Δ
  • ΅ͬͪʹͳ͍ͬͯΔਓΛݟ͚ͭ࣍ୈɺͲ͔͜
  ͷྠʹೖΕͯ͋͛Δ


  • ӡӦෛ୲͕ͦͦ͋͜͜ΔͷͰɺ࠷ऴखஈͱɹ
  ͯ͠ߟ͑Δ

  View Slide

 26. ·ͱΊ

  View Slide

 27. ΅ͬͪରࡦ
  • ӡӦଆͰ࿩ͷωλΛఏڙ͢Δɺ࿩Λ͢Δ͖ͬ
  ͔͚Λఏڙ͢Δ͜ͱͰޮՌ͕ग़Δ


  • ΅ͬͪઐ༻ۭؒΛ࡞Δ


  • ςʔϚผۭؒΛ࡞Δ


  • ໊ࡳΛ༻ҙ͢Δ


  • ΞΠεϒϨΠΫλΠϜΛ࡞Δ etc…

  View Slide

 28. ͓ΘΓ

  View Slide