Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.jsではじめてのCLI

 Node.jsではじめてのCLI

2017/04/07 東京Node学園付属小学校 入学式 のLTスライドです。

Shingo Yamazaki

April 07, 2017
Tweet

More Decks by Shingo Yamazaki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Node.js Ͱ
  ͸͡Ίͯͷ CLI
  2017.4.7 ౦ژNodeֶԂ෇ଐখֶߍ ೖֶࣜ

  View Slide

 2. ࢁ㟒ɹਅޗ


  גࣜձࣾνʔϜεϐϦοτ

  ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  • Salesforce ϓϥοτϑΥʔϜͰWebΞϓϦ։ൃͯ͠·͢
  • ৽όʔδϣϯΛ React/Redux Ͱ࡞͍ͬͯΔͱ͜ΖͰ͢
  • JavaScript ͸ॻ͖·͕͢ Node.js ͸ॳ৺ऀͰ͢
  ࣗݾ঺հ
  Twitter: zaki___yama


  Blog: http://dackdive.hateblo.jp/

  View Slide

 3. CLI Λ࡞Ζ͏ͱࢥͬͨ
  ܦҢ

  View Slide

 4. ܦҢ
  ϑϩϯτΤϯυͷίʔυ

  ʢ+4 $44 ը૾ FUDʣ
  όοΫΤϯυͷίʔυ
  ΦϒδΣΫτఆٛ
  9.-

  ݸʑਓͷ։ൃ؀ڥ
  ʢΫϥ΢υʣ
  ϩʔΧϧ1$
  SalesforceϓϥοτϑΥʔϜΛ࢖ͬͨΞϓϦ։ൃ
  σϓϩΠ
  (Git؅ཧ)
  ΦϒδΣΫτ%#ͷςʔϒϧ

  View Slide

 5. ΦϒδΣΫτఆٛ
  9.-

  ܦҢ
  ϑϩϯτΤϯυͷίʔυ

  ʢ+4 $44 ը૾ FUDʣ
  όοΫΤϯυͷίʔυ
  ϩʔΧϧ1$
  ։ൃΛ͍ͯͯͨ͠·ʹࢥ͏͜ͱ
  ͱ͋ΔΦϒδΣΫτͷεΩʔϚΛ
  ͬ͞ͱ֬ೝ͍ͨ͠ʂ
  ʢ͕ɺத਎͸9.-ʣ
  $47΍.BSLEPXOʹม׵ͯ͠
  ࢓༷ॻͳͲͷυΩϡϝϯτʹຒΊࠐΈ͍ͨ
  (Git؅ཧ)
  →πʔϧ࡞Εͳ͍͔ͳʁ

  View Slide

 6. • ΦϒδΣΫτఆٛϑΝΠϧͷύεΛࢦఆͯ͠
  • XML Λύʔεͯ͠
  • ݁ՌΛ Markdown ΍ CSV ʹม׵ͯ͠ग़ྗ
  ΍Γ͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 7. • ೔ࠒ͔Β JavaScript Λॻ͍͍ͯΔ͔Β
  • npm ͰΠϯετʔϧͰ͖Δ = ಋೖͷෑډ͕௿ͦ͏
  ͔ͩͬͨΒ
  • gulp ͳͲͷπʔϧͱ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͦ͏
  ͔ͩΒ
  ͳͥɺNode.js?

  View Slide

 8. ॻ͍ͯΈΔ

  View Slide

 9. ͍ͪ͹Μ࠷ॳͷίʔυʢൈਮʣ

  View Slide

 10. ͍ͪ͹Μ࠷ॳͷίʔυʢൈਮʣ
  Ҿ਺͸
  QSPDFTTBSHW<>
  ͰऔΕΔ
  ग़ྗϑΥʔϚοτͷ੾ସ͸
  ؾʹͤͣ
  ͱΓ͋͑ͣ྆ํग़ͯ͠ΈΔ
  9.-ͷύʔε΍
  .BSLEPXO$47΁ͷม׵͸
  ύοέʔδʹ೚ͤΔ
  9.-ͷύʔε΍
  .BSLEPXO$47΁ͷม׵͸
  ϥΠϒϥϦʹ೚ͤΔ

  View Slide

 11. ݁Ռ
  Ͱ͖͚ͨͲɺϩʔΧϧͷεΫϦϓτϑΝΠϧΛ
  ௚઀ࢦఆ࣮ͯ͠ߦ͍ͯ͠Δঢ়ଶ

  View Slide

 12. ɹɹɹɹɹɹɹ
  Ͱ࢖͑ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  $ npm install -g hoge

  View Slide

 13. CLIͱͯ͠ϦϦʔε͢Δ

  View Slide

 14. εΫϦϓτͷઌ಄ʹ̍ߦ௥Ճ
  ίϚϯυͰ࣮ߦՄೳʹ͢ΔͨΊͷ
  ͓·͡ͳ͍

  View Slide

 15. package.json ʹͪΐͬͱ௥ه
  άϩʔόϧΠϯετʔϧ
  OQNJHYYY

  Λਪ঑͢Δͱ͖͸هࡌ
  ࣮ࡍͷίϚϯυ໊ʹͳΔ෦෼
  $ npm install -g hoge

  View Slide

 16. npmjs.comʹΞΧ΢ϯτొ࿥

  View Slide

 17. $ npm adduser
  αΠϯΞοϓͨ͠ͱ͖ͷ
  ৘ใΛೖྗ͢Δ

  View Slide

 18. $ npm publish
  Ҏ߱͸Ξοϓσʔτͷͨͼʹ
  όʔδϣϯ্͛ͯ
  OQNQVCMJTI
  ͚ͩ

  View Slide

 19. Πϯετʔϧ

  View Slide

 20. Ͱ͖ͨ

  View Slide

 21. ΋͏ͪΐͬͱ
  ϒϥογϡΞοϓ

  View Slide

 22. minimist
  • https://github.com/substack/minimist
  • ΦϓγϣϯΛύʔεͯ͘͠ΕΔύοέʔδ
  Λύʔεͯ͠0CKFDUʹ
  -a bar --hoge=piyo

  View Slide

 23. • https://github.com/chalk/chalk
  • ίϯιʔϧग़ྗΛΧϥϑϧʹ

  View Slide

 24. ࠷ऴతʹ
  Τϥʔ͸੺৭Ͱදࣔ
  ɹɹɹɹͰ
  ग़ྗϑΥʔϚοτ
  ࢦఆՄೳʹ
  --format
  https://github.com/zaki-yama/parse-salesforce-object

  View Slide

 25. 2, 3࣌ؒͰ
  ͱΓ͋͑ͣ࢖͑Δ΋ͷ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 26. • Node.jsͰCLIΛ࡞ͬͯΈͨ
  • ެ։͢Δͷ΋Πϯετʔϧͯ͠࢖ͬͯΈΔͷ΋؆୯
  • ΍Γ͍ͨ͜ͱͷେ൒͸ϥΠϒϥϦ͕طʹ͋Δ
  • TODOɿϔϧϓ࡞Γ͍ͨ

  ʢminimist ΑΓ Commandar.js ͩͬͨ…ʁʣ
  ·ͱΊ

  View Slide