Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

いい感じのアニメーション研究会 / Good Feeling Animation Research Group

akwkm
June 20, 2023

いい感じのアニメーション研究会 / Good Feeling Animation Research Group

akwkm

June 20, 2023
Tweet

More Decks by akwkm

Other Decks in Design

Transcript

 1. ͍͍ײ͡ͷ
  Ξχϝʔγϣϯ
  ݚڀձ

  View Slide

 2. ࠑΕݟΑ͕͠ʹɺ͙͍͙͍
  Ξχϝʔγϣϯͤ͞Δࣄ͸
  ਅͬ౰ͳදݱߦҝͰ͸ͳ͘
  ͨͩಈ͔͍͚ͨͩ͠Ͱ͋Δ
  ͱ͋Δ͍͍ײ͡ͷΞχϝʔγϣϯݚڀՈஊ

  View Slide

 3. ಈ͖ʹΑͬͯ
  σβΠϯͷίϯηϓτΛ
  ͍͍ײ͡ʹදݱ͢Δ΋ͷ
  ͍͍ײ͡ͷΞχϝʔγϣϯͱ͸

  View Slide

 4. ࠓճͷϨϙʔτͰ͸
  ͍͍Ξχݚڀͷ੒Ռ͔Β
  ࠷৽ͷࣄྫΛ঺հ͠·͢

  View Slide

 5. JOUFSOSFQPSU
  $BTF

  View Slide

 6. IUUQTIBUFOBDPKQSFDSVJUJOUFSOSFQPSU

  View Slide

 7. Ұ౓ʹಈ͔͢ͷͰ͸ͳ͘
  ݸผʹஈ֊తʹಈ͔͢
  Θ͍Θ͍ײͷԋग़

  View Slide

 8. NT

  View Slide

 9. NT

  View Slide

 10. NT

  View Slide

 11. NT

  View Slide

 12. IBUFOBUI
  $BTF

  View Slide

 13. IUUQTXXXIBUFOBOFKQIBUFOBUI

  View Slide

 14. ہॴతͳಈ͖Ͱ͸ͳ͘
  ը໘શମͰಈ͖Λ࡞Δ
  ͓ࡇΓײͷԋग़

  View Slide

 15. NT NT NT
  Ұ౓ʹಈ͔͢ͷͰ͸ͳ͘
  ඍົʹ஗Ԇͤ͞Δ͜ͱͰ༳Β͗Λԋग़͢Δ
  Θͬ͠ΐ͍ίʔφʔ

  View Slide

 16. ҰఆͷεϐʔυͰΏͬ͘Γಈ͔͢
  ࡶଟͳಈ͖ͷதʹҰఆͷ࣌ؒ࣠Λදݱ͢Δ
  ࣹతίʔφʔ

  View Slide

 17. ϖʔδʹ఺ࡏͯ͠ϦζϜΛࠁΉ͜ͱͰ
  ଞͷΞχϝʔγϣϯͱҰମʹͳͬͯ
  άϧʔϰײ͕ܗ੒͞ΕΔ
  ఏ౮ʹଠޑͷഥࢠ

  View Slide

 18. IBUFOBWFSTF
  $BTF

  View Slide

 19. IUUQTWFSTFIBUFMBCPKQ

  View Slide

 20. ଟॏεΫϩʔϧʹΑͬͯ
  ۭؒΛදݱ͢Δ
  Ԟߦ͖ͷԋग़

  View Slide 21. ۙ
  ͍
  Ԟ
  ԕ
  ͍
  ೱ͍ ബ͍
  ଎͍ ஗͍
  ಁ໌౓
  ଎౓
  ଎͍ ஗͍

  View Slide

 22. View Slide

 23. -FWFM

  View Slide

 24. -FWFM

  View Slide

 25. -FWFM

  View Slide

 26. ࠩҟ͔Βੜ·ΕΔޮՌ
  ಁ໌౓ˍ଎౓ΛͣΒ͢͜ͱͰߋʹԞߦ͖Λग़͢

  View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. IBUFOBTUBS
  $BTF

  View Slide

 38. IUUQTTIBUFOBOFKQ

  View Slide

 39. ׈Β͔ϧʔϓΛઃܭ͠
  ෳ਺ΞχϝʔγϣϯΛ
  λΠϛϯάͰ੍ޚ͢Δ
  ͣͬͱݟ͍ͯΒΕΔײͷԋग़

  View Slide

 40. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 41. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 42. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 43. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 44. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ୺͔Βॱʹදࣔ͞ΕΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 45. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 46. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 47. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ

  View Slide

 48. ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ
  ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

  View Slide

 49. ͦΕΛࠨʹҠಈͤ͞ΔΞχϝʔγϣϯ
  ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

  View Slide

 50. ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒
  ϧʔϓΛখઅͱߟ͑Δ

  -PPQ

  View Slide

 51. TUBS-PPQ%VSBUJPONT
  T#1.NT
  NT⽃NT
  #1.͔ΒϧʔϓͷईΛઃఆ͢Δ
  ˒
  ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒ ˒

  View Slide

 52. ༨ஊɿ׬੒ͨ͠ΞχϝʔγϣϯͱγϯΫϩ࠶ੜ͢Δͱָ͍͠
  $PMEQMBZ"4LZ'VMM0G4UBST
  #1.

  View Slide

 53. ׬
  ͍͍Ξχ୳ٻͷಓ͸·ͩ·ͩଓ͘ɾɾɾ

  View Slide