Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20230715_TokyoR_地図の民主化_OSM古橋

 20230715_TokyoR_地図の民主化_OSM古橋

TokyoR 2023-07-15
古橋登壇資料

#古橋研究室
© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

July 15, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1
  ʮ஍ਤͷຽओԽʯ
  ୈճ3ษڧձ!౦ژ5PLZP3
  ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ɾֵ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑ݚڀॴʗ0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+"1"/
  !NBQDPODJFSHF
  5BJDIJ'636)"4)*

  View Slide

 2. View Slide

 3. @mapconcierge

  View Slide

 4. IUUQTIEZDOFJTPOFPSH ."1DPODJFSHF

  View Slide

 5. !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 6. !NBQDPODJFSHF

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. 8
  0QFO4USFFU.BQ

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. 10.8M

  View Slide

 12. Num. of Unique OSM User Accounts
  10.8M

  View Slide

 13. 10,758,355 mappers in the world
  ( 2023/07/010 )
  http://osmstats.neis-one.org/

  View Slide

 14. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population
  ੈք֤ࠃͱ஍ҬͷਓޱॱϦετ

  View Slide

 15. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population
  ੈք֤ࠃͱ஍ҬͷਓޱॱϦετ

  View Slide

 16. ݸਓϘϥϯςΟΞ͕
  ؤு͍ͬͯΔΑ͏ʹΈ͑Δ͚Ͳ

  View Slide

 17. ࣮͸ɺاۀ͔Βͷ
  ίϯτϦϏϡʔτ͕
  େ͖ͳݪಈྗʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 18. IUUQPTNTUBUTOFJTPOFPSH JUFNNFNCFSTEBUF

  View Slide

 19. IUUQPTNTUBUTOFJTPOFPSH JUFNNFNCFSTEBUF
  ౔೔ ౔೔ ౔೔ ౔೔

  View Slide

 20. IUUQPTNTUBUTOFJTPOFPSH JUFNNFNCFSTEBUF

  View Slide

 21. IUUQPTNTUBUTOFJTPOFPSH JUFNNFNCFSTEBUF

  .BQQFST

  View Slide

 22. ࣮ࡍʹ
  ଟ͘ͷاۀ͕Ӧར໨తͰ
  0QFO4USFFU.BQσʔλΛ
  ׆༻͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 23. View Slide

 24. 04.͸Φʔϓϯσʔλ
  ʢ0%C-ϥΠηϯεʣ

  View Slide

 25. ൴Β͸୯ʹ
  ϑϦʔϥΠυ͍ͯ͠Δ͚ͩͰ͸
  ͳ͍

  View Slide

 26. View Slide

 27. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 28. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 29. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 30. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 31. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 32. +FOOJOHT"OEFSTPO
  $PSQPSBUF&EJUPSTJOUIF&WPMWJOH-BOETDBQFPG0QFO4USFFU.BQ *4134*OU+(FP*OG

  IUUQTXXXNEQJDPN

  View Slide

 33. 33
  Seriously, watch the entire talk, it’s amazing: Curious Cases of Corporations in OpenStreetMap

  View Slide

 34. 34
  Seriously, watch the entire talk, it’s amazing: Curious Cases of Corporations in OpenStreetMap

  View Slide

 35. େن໛ʹϑϦʔϥΠυͯ͠
  ߩݙ͍ͯ͠ͳ͍ͷ͸
  /JBOUJD͚ͩͩͬͨ
  ʢ೥݄࣌఺ʣ

  View Slide

 36. IUUQTNFEJVNDPNGVSVIBTIJMBCTIPXUIFOJBOUJD
  fl
  BHBCFEDFB

  View Slide

 37. IUUQTUXJUUFSDPNNBQDPODJFSHFTUBUVT

  View Slide

 38. View Slide

 39. 0QFO4USFFU.BQͬͯ׬੒ͨ͠ͷʁ

  View Slide

 40. 0QFO4USFFU.BQͬͯ׬੒ͨ͠ͷʁ
  ˠ͍͍͑ɺ·ͩ·ͩͰ͢ɻ

  View Slide

 41. ྫ͑͹ݐ෺σʔλ

  View Slide

 42. https://osm-analytics.org/#/show/polygon:ekexVq%7BfxDhb%7DMz%60xk%40um%7CyCfbaSy_ofA%7D_ujAjoamAoi~jAzp~c%40e%7DgG%60qlPfqcb%40~vzr%40zvv_%40/buildings/recency

  View Slide

 43. 2023-06-29


  https://osm-analytics.org/#/show/polygon:ekexVq%7BfxDhb%7DMz%60xk%40um%7CyCfbaSy_ofA%7D_ujAjoamAoi~jAzp~c%40e%7DgG%60qlPfqcb%40~vzr%40zvv_%40/buildings/recency
  ສݐ෺JO+BQBO

  View Slide

 44. ೔ຊʹ͸3,800ສݐ෺͕
  ͋ΔΒ͍͠ʢθϯϦϯௐ΂ʣ
  https://www.zenrin.co.jp/product/category/gis/contents/building-statistics/

  View Slide

 45. ೔ຊʹ͸3,800ສݐ෺͕
  ͋ΔΒ͍͠ʢθϯϦϯௐ΂ʣ
  1
  ,980

  / 3,800

  = 52%
  https://www.zenrin.co.jp/product/category/gis/contents/building-statistics/

  View Slide

 46. https://osm-analytics.org/

  View Slide

 47. https://osm-analytics.org/

  View Slide

 48. https://osm-analytics.org/
  ݐ෺෼෍͸஬৯͍ঢ়ଶ

  View Slide

 49. https://osm-analytics.org/
  ݐ෺෼෍͸஬৯͍ঢ়ଶ

  View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. ˠ

  View Slide

 53. ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ

  View Slide

 54. ˠ ˠ ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ
  ˠ

  View Slide

 55. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MLIT_PLATEAU/imports_outline

  View Slide

 56. ೔ຊશࠃͷݐ෺σʔλΛ
  ίϯϓϦʔτ͢Δ͜ͱ͕
  Ұͭͷΰʔϧ

  View Slide

 57. ஍ਤͷຽओԽ

  View Slide

 58. ͦΕΛ࠷৽ͷঢ়ଶʹ
  ҡ࣋͠ଓ͚Δͷ͕
  l஍ਤͷຽओԽz

  View Slide

 59. 3ݴޠΫϥελͷํʑʹ͸
  ͥͻ04.ͷσʔλΛ
  ϑϧ׆༻͍͖͍ͯͨͩͨ͠ʂ

  View Slide

 60. View Slide

 61. 0QFO4USFFU.BQͷσʔλߏ଄

  View Slide

 62. CZ!NBQDPODJFSHF [email protected](9BOE04.DPODUJCVUPST
  62

  View Slide

 63. CZ!NBQDPODJFSHF [email protected](9BOE04.DPODUJCVUPST
  63

  View Slide

 64. CZ!NBQDPODJFSHF [email protected](9BOE04.DPODUJCVUPST
  64

  View Slide

 65. CZ!NBQDPODJFSHF [email protected](9BOE04.DPODUJCVUPST
  65

  View Slide

 66. https://taginfo.openstreetmap.org/

  View Slide

 67. https://taginfo.openstreetmap.org/

  View Slide

 68. https://taginfo.openstreetmap.org/

  View Slide

 69. ԯ஍෺ 0CKFDUT
  ʹ
  ສछྨͷΩʔ ,FZT

  ԯछྨͷଐੑ 5BHT

  View Slide

 70. ܁Γฦ͠·͕͢
  3ݴޠΫϥελͷํʑʹ͸
  ͥͻ͜ΕΒͷ04.ͷσʔλΛ
  ϑϧ׆༻͍͖͍ͯͨͩͨ͠ʂ

  View Slide

 71. 71
  3ݴޠͱ0QFO4USFFU.BQ

  View Slide

 72. 1. σʔλղੳͱࢹ֮Խɿ

  04.ͷσʔλ͸஍ཧతͳ໰୊Λղੳ͢Δͷʹ໾ཱͪ·͢ɻಓ࿏ͷঢ়گɺݐ෺ͷܗঢ়ͱ഑ஔɺ஍ཧతͳಛ௃ͳ
  ͲΛؚΉৄࡉͳ৘ใΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͞Βʹɺ3ݴޠʹ͸(*4σʔλΛࢹ֮Խ͢ΔͨΊͷڧྗͳπʔϧ
  ʢHHQMPUɺMFB
  fl
  FUɺHHNBQͳͲʣ͕͋Γ·͢ɻ

  2. PTNEBUBύοέʔδɿ

  3ʹ͸0QFO4USFFU.BQσʔλΛ௚઀μ΢ϯϩʔυͯ͠ѻ͏ͨΊͷύοέʔδ͕ଘࡏ͠·͢ɻྫ͑͹ɺ
  PTNEBUBύοέʔδ͸ɺಛఆͷ஍ཧతྖҬͷσʔλΛऔಘ͠ɺͦΕΛ3Ͱૢ࡞Մೳͳܗࣜʹม׵͠·͢ɻ

  3. ϧʔτܭըɿ

  04.σʔλΛ࢖͏ͱɺ࠷୹ܦ࿏໰୊΍ܦ࿏࠷దԽ໰୊ͷΑ͏ͳ࣮ੈքͷ՝୊Λղܾ͢Δͷʹ໾ཱͪ·͢ɻྫ
  ͑͹ɺPTSNύοέʔδ͸0QFO4USFFU.BQͷσʔλΛ࢖༻ͯ͠ϧʔτΛܭࢉ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  4. ஍ཧత༧ଌϞσϦϯάɿ

  04.σʔλ͸ɺؾީมಈɺӸֶɺަ௨ྲྀɺࢢຽαʔϏε౳ͷ༧ଌϞσϧͷೖྗσʔλͱͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ͕
  Ͱ͖·͢ɻ3ʹ͸ߴ౓ͳ౷ܭతϞσϦϯάػೳ͕͋Γɺ04.σʔλͱ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺ஍ཧతͳ৘ใΛ
  औΓೖΕͨ༧ଌϞσϧΛߏங͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 73. 73
  HHQMPU

  View Slide

 74. https://ajsmit.github.io/Intro_R_Of
  fi
  cial/mapping-google.html

  View Slide

 75. https://www.karada-good.net/analyticsr/r-736/

  View Slide

 76. 76
  -FBGMFUGPS3

  View Slide

 77. https://rstudio.github.io/lea
  fl
  et/

  View Slide

 78. 78
  PTNEBUB

  View Slide

 79. https://github.com/ropensci/osmdata

  View Slide

 80. https://rpubs.com/jirei_de_gis/c_a_2_0_2_app

  View Slide

 81. 81
  PTNS

  View Slide

 82. https://github.com/riatelab/osrm

  View Slide

 83. View Slide

 84. 84
  0QFO4USFFU.BQͱ"*

  View Slide

 85. 85

  View Slide

 86. https://rapideditor.org/

  View Slide

 87. https://github.com/hotosm/fAIr

  View Slide

 88. ਓؒͱ"*͕ڠಇͯ͠
  ஍ਤΛߋ৽͢Δ࣌୅

  View Slide

 89. 89
  0QFO4USFFU.BQ͸
  ສਓͷ஍ਤϘϥϯςΟΞ͕
  ެ։ͨ͠
  ੈք࠷େڃͷڭࢣσʔλͰ͋Δɻ

  View Slide

 90. 90

  View Slide

 91. View Slide

 92. ɹ า ͚ า ͚ɺ ଓ ͚Δ ͜ ͱ ͷ େ ੾ ͞ ɻ
  “ Just keep walking, persistence paid off ”


  by Tadataka INO

  View Slide

 93. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide

 94. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View Slide